Liturgia nałożeniaModlitwyModlitwy świętychNowennyLitaniePieśniLiturgia GodzinRozważania

 


Dokument bez tytułu

Obrzęd nałożenia szkaplerza

Obrzędy wstępne

K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.
K. Pan z wami.
W. I z duchem Twoim.

Albo:

K. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa narodzonego z Dziewicy Maryi, miłość Boga Ojca i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
W. I z duchem Twoim.

Czytanie słowa Bożego

Można odczytać krótki fragment słowa Bożego, na przykład jeden z podanych:


Czytanie słowa Bożego

Modlitwa wstawiennicza wiernych

Prośmy Boga, naszego Ojca, przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi:
- Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Aby ci, którzy przyjmują szkaplerz, zostali przyobleczeni w Chrystusa łaską Ducha Świętego,
- Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Aby ci, którzy przyjmują szkaplerz, żyli swoim chrzcielnym zobowiązaniem przyoblekania się w Chrystusa,
- Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Aby ci, którzy przyjmują szkaplerz, zostali umocnieni w wierze, nadziei i miłości,
- Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Aby ci, którzy przyjmują szkaplerz, stali się żywymi członkami Rodziny karmelitańskiej,
- Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Aby ci, którzy przyjmują szkaplerz, byli przedłużeniem tej miłości, jaką Jezus darzył swoją Matkę,
- Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Aby ci, którzy przyjmują szkaplerz, przyoblekli się w cnoty Przeczystej Dziewicy, nauczyli się słuchać słowa Bożego i żyli nim każdego dnia,
- Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Aby ci, którzy przyjmują szkaplerz, przez wstawiennictwo Maryi czerpali światło z kontemplacji, byli radośni w braterstwie i gorliwi w posługiwaniu innym,
- Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Aby ci, którzy przyjmują szkaplerz, byli zawsze odziani w weselne szaty i gotowi na wejście do zgromadzenia świętych z Najświętszą Dziewicą,
- Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Modlitwa błogosławieństwa

Celebrans z rozłożonymi rękami odmawia podaną niżej modlitwę błogosławieństwa:

K. Boże, Ty jesteś Sprawcą świętości i Tym, który w niej udoskonala, Ty powołujesz do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałej miłości odrodzonych z wody i Ducha Świętego; wejrzyj łaskawie na tych, którzy przyjmują nabożnie szkaplerz karmelitański i będą go wiernie nosić jako znak swego oddania Najświętszej Maryi Pannie z Góry Karmel. Spraw, aby otworzywszy się na czułą miłość Dziewicy, upodabniali się do obrazu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i po szczęśliwym przejściu przez to życie mogli wejść do radości Twojego domu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

Następuje pokropienie wodą święconą.

Nałożenie szkaplerza

Celebrans nakłada szkaplerz każdemu wiernemu, który o to prosi, i mówi:

K. Przyjmij ten szkaplerz. Ufny w uprzedzającą miłość pochodzącą od tak wielkiej Matki, oddaj się naśladowaniu Maryi i życiu opartemu na głębokiej z Nią łączności. Noś ten symbol jako wyraz pamięci o obecności Maryi, towarzyszącej ci w twoim codziennym staraniu o wewnętrzne przyoblekanie się w Chrystusa i o ukazywanie Go jako żyjącego w tobie dla dobra Kościoła i całej ludzkości, oraz ku chwale Trójcy Świętej.
W. Amen.

Jeśli jest taka potrzeba, celebrans może wypowiedzieć głośno formułę nałożenia szkaplerza tylko jeden raz, dla wszystkich. Po jej ukończeniu wierni odpowiadają razem Amen i podchodzą do celebransa, aby otrzymać szkaplerz. Po zakończeniu nakładania szkaplerza celebrans zwraca się do wszystkich tymi słowami:

Przyjmując ten szkaplerz, zostaliście włączeni do Rodziny Karmelu poświęconej w sposób szczególny naśladowaniu i posługiwaniu Dziewicy, Matce Boga, byście mogli żyć dla Chrystusa i Jego Kościoła tym samym duchem kontemplacyjnym i apostolskim, którym żyje zakon karmelitański. Abyście mogli w sposób doskonały osiągnąć ten ideał, na mocy udzielonej mi władzy, przyjmuję was do uczestnictwa we wszystkich dobrach duchowych zakonu karmelitańskiego.

Zakończenie obrzędu

Celebrans błogosławi, używając formy skróconej:

K. Błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze.
W. Amen.

Albo:

K. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
W. Amen.

Imprimatur
+ Kazimierz Nycz, wik. gen.
Kraków, dnia 19 stycznia 2000 r.
L. 2748/99/2000

 
szkaplerz
 
góra strony
  Dokument bez tytułu

 

 
 

Strona Rodziny Szkaplerznej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych